Статут

Со Статутoт на НЛБ Пензија плус се уредува работењето на пензискиот фонд, правната положба на членовите и пензионираните членови, користење на правата што им припаѓаат на членовите и на пензионираните членови на НЛБ Пензија плус, начинот на прибирање на придонесите, инвестирање на средствата, правниот однос помеѓу пензискиот фонд и Друштвото за управување, како и други прашања од интерес за остварување на целите на пензискиот фонд.

Друштвото изврши измени и дополнување на Статутот на НЛБ Пензија плус кои се одобрени со Решение на МАПАС бр.14-94 од 14.12.2016 година. Измената од член 18 став 1 алинеа 1 од Статутот, со кој се регулира висината на надоместокот од придонеси кој се наплаќа од членовите на НЛБ Пензија плус со доброволна индивидуална сметка ќе се применува од 01.01.2017 година. До влегувањето во примена на оваа измена, надоместокот од придонеси за индивидуалните членови изнесува 3,80%.

 

Превземи статут