НЛБ Пензиски фонд - Остварени резултати заклучно со 31.10.2017 година*


Нето средства на фондот (во милиони денари)Вредноста на сметководствената единицаВкупен број на членови и времено распределени лица
26.016,84 189,760039 216.684
 
 
 

Приносот на Вашата индивидуална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот задолжителен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето друштво кое управува со задолжителниот пензиски фонд.

*Извор: Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување: www.mapas.mk