Како се врши уплата?

Уплатата на доброволна индивидуална сметка се врши исклучително од трансакциската сметка на членот и/или уплатувачот (кога постои друго физичко лице уплатувач).

Уплата на професионална сметка се врши исклучително од трансакциската сметка на осигурувачот.

Уплата може да се врши:

  • со посета на банка и пополнување на Образец ПП-30- по електронски пат, со користење на електронско банкарство во согласност со опциите кои ги нуди Вашата Банка за таков начин на трансфер на средства од Вашата трансакциска сметка
  • со давање на траен налог до Вашата банка (Напомена: Оваа услуга е овозможена само кај дел од деловните банки во Република Македонија).
Не постои дефиниран минимален, ниту максимален износ на уплата, ниту обврска за вршење уплати на редовна основа.

Превземи упатство за уплата