Информативен проспект

Информативниот проспект содржи целосни, точни и објективни податоци за Отворен доброволен пензиски фонд НЛБ Пензија плус и НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје како друштво кое управува со фондот, кои се потребни потенцијалниот член да донесе одлука за зачленување во НЛБ Пензија плус и потенцијалниот пензиониран член да склучи договор за исплата на пензиски надоместок.

Информативен проспект 2017