За акционерите

Врз основа на член 62 од Статутот на Акционерското друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови НЛБ Нов пензиски фонд Скопје, а согласно Одлуката на Управниот одбор бр. 02-609/1од 23.03.2018 година

НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје

ВЕ ПОКАНУВА да учествувате на Собрание на акционери на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје

Собрание на акционери на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје, ќе се одржи на ден 23.04.2018 година (понеделник), со почеток во 10:30 часот, во деловните простории на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје, на ул. „Мајка Тереза” бр.1, Скопје, со следниот:

ДНЕВЕН РЕД

1. Избор на Претседавач на Собранието на акционери;

2. Избор на Записничар на Собранието на акционери;

3. Предлог-одлука за промена на фирма на Акционерското друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови НЛБ Нов пензиски фонд Скопје;

4. Предлог-Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје;

5. Предлог-одлуки за констатирање на престанок на функција на членови на Надзорен одбор;

6. Предлог-одлуки за избор на членови на Надзорен одбор;

7. Предлог-одлука за назначување на овластен ревизор;

8. Предлог-одлука за утврдување на надомест за надворешни членови на Надзорен одбор.

Се повикуваат акционерите кои поседуваат акции со право на глас да учествуваат во работата на Собранието и да го пријават своето учество.

Акционерот може со писмено полномошно заверено кај нотар да именува застапник кој ќе го застапува на Собранието. За полномошник не може да биде определен: член на органот на управување, односно член на органот на надзор на Друштвото, вклучително и членовите на неговото потесно семејство; раководно лице во Друштвото или член на неговото потесно семејство; член на органот на управување, односно на органот на надзор, вработен или овластен ревизор на поврзани или зависни друштва со Друштвото, вклучително и членовите на неговото потесно семејство; застапник по закон или друго овластено физичко лице од Друштвото или од друго правно лице што е во сопственост на Друштвото и вработен или овластен ревизор во Друштвото.

Полномошната и пријавите да се достават најдоцна пред почетокот на седницата на Собранието до Службата за општи, правни работи и усогласеност со прописи на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје (контакт телефон: 02/5100-285, телефакс: 02/3236 998).

Собранието ќе одлучува само по прашања кои се уредно ставени на дневен ред, во согласност со Статутот на Друштвото и со Законот за трговските друштва.

Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас можат да предложат дополнување на дневниот ред со барање за вклучување нови точки во дневниот ред согласно Законот за трговските друштва.

Барањата за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на Собранието се испраќа до НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје, во рок од 8 дена од денот кога е испратена поканата за одржување на седница на Собранието, а дополнувањата се испраќаат на ист начин како што е испратена поканата.

Материјалите од дневниот ред и дополнителни информации согласно Законот за трговските друштва се достапни на увид на акционерите, секој работен од денот на испраќањето на поканата за свикување Собрание, од 10:00 до 12:00 часот, во деловните простории на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје, на ул. „Мајка Тереза” бр.1, Скопје, во Службата за општи, правни работи и усогласеност со прописи.

 

НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје