Статут

Акционерското друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје е правно лице со права и обврски утврдени со Законот за трговски друштва, закони кои го уредуваат системот на пензиско осигурување и овој Статут на Акционерското друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови.

Превземи Статут