Управен и надзорен одбор

Управниот одбор го претставува и го застапува Друштвото и раководи со неговата работа.

Членови на Управниот одбор се:

  • Давор Вукадиновиќ – Претседател на Управен одбор
  • Мира Шекутковска - Член на Управен одбор

Надзорниот одбор врши надзор врз работењето на Управниот одбор, ги одобрува и го следи извршувањето на предложените и преземените мерки за надминување на неусогласеностите и неправилностите во работењето на Друштвото.

Членови на Надзорниот одбор се:

  • Марјета Звер-Цанкар - Претседател на Надзорен одбор
  • Богоја Китанчев – Член на Надзорен одбор
  • Круно Абрамович - Член на Надзорен одбор
  • Гоце Христов – Независен член на Надзорен одбор