Raport për kursimet e pensionit

Shoqëria në përputhje me Ligjet për sigurim të detyrueshëm dhe vullnetar pensional me financim kapital është e detyruar një herë në vit (deri më 31 mars) T’ju paraqesë raport për kursimin Tuaj pensional në adresën e korrespodencës.

Në rast se jeni anëtarë të Fondit të hapur të detyrueshëm pensional NLB Fond pensional dhe/ose Fondit të hapur vullnetar pensional NLB Pension Plus, mund të zgjidhni që raportet Tuaja për kursim pensional t’i merrni në E-mailin tuaj. Vizitoni ndonjë nga ekspoziturat e NLB Banka SHA Shkup ose ejani në selinë e NLB Fond i ri pensional SHA Shkup dhe plotësoni Kërkesë për përditësimin/korrigjimin e të dhënave personale dhe formular për mënyrën e njoftimit në prani të një personi të autorizuar/agjenti të Shoqërisë.

Për të gjitha pyetjet dhe konsultimet Tuaja na kontaktoni në numrin e telefonit 02/15 500 ose na dërgoni e-mail në kontakt@npf.com.mk

Pika shitje