Llojet e kontributeve pensionale

Llojet e pensioneve

Kur një anëtar i NLB Fondit pensional do të fitojë të drejtën e pensionit të pleqërisë sipas Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor, do të shfrytëzohet shuma e plotë e mjeteve të akumuluara në llogarinë e tij, me të drejtë të zgjedhjes personale të anëtarit, për:

    a) Tërheqje të programuara të siguruara nga shoqëria e cila menaxhon me fondin e detyrueshëm pensional me të cilën anëtari do të lidhë kontratë për tërheqje të programuara.
    b) Tërheqje të përkohshme të programuara në kombinim me anuitet i vonuar në mënyrë të përhershme.
    c) Blerja e anuitetit jetësor të menjëhershëm i cili paguhet nga Shoqëria për sigurim e autorizuar për këtë qëllim.

 Modalitetet b) dhe c) do të zbatohen pasi të lëshohet licenca e parë për kryerjen e punës së sigurimit në klasën e anuitetit dhe pagimit të anuiteteve për përdoruesit në pension.

Procedura për realizimin e të drejtës për pension nga shtylla e dytë fillon me paraqitjen e kërkesës të anëtarit të fondit pensional për realizimin e të drejtës të pensionit të pleqërisë në Fondin për sigurim pensional dhe invalidor në Maqedoni. Pas kryerjes së procedurës Fondi i SPIM-it parashtron kopje nga vendimi i miratuar me të cilin njihet ose nuk njihet e drejta për pension pleqërie në shoqërinë pensionale që menaxhon me fondin pensional ku paraqitësi i kërkesës është anëtarësuar. Anëtari i fondit pensional i cili ka llogari individuale në fondin pensional paraqet kërkesë në shoqërinë pensionale e cila në emër të tij fillon me kuotizacion. Në kërkesë, anëtari i fondit pensional përcakton se cilat lloje të pagimit të pensionit do që të përfshihen në kuotizacion.

 

Realizimi i të drejtës për pension vetëm nga shtylla e dytë

Anëtari i fondit pensional që nuk e ka të drejtën e pensionit të pleqërisë nga Fondi Pensional dhe Invalidor, për dështimin për të përmbushur kërkesat ligjore, kërkesën për realizimin e të drejtës për pension vetëm nga pensioni i dytë shtylla dorëzuar kompanisë që menaxhon me fondin pensional ku ai është anëtar.
 
Kërkesa për realizimin e të drejtës për pension vetëm nga shtylla e dytë është dorëzuar pas arritjes 65 vjeç.
Aplikimi Neni paraqesë një deklaratë të noterizuar që heq dorë nga e drejta për pension nga shtylla e parë dhe e drejta për pension të ulët.